28_រឿងរន្ទះជើងឈិនឡុង - Run Theas Cherng Chin Long - Island of Fire (1991)

Wing